Werkplaats De Gruyter nodigt u uit om mee te doen

Conferenties ‘BRABANT GAAT CIRCULAIR'

(ontleend aan uitnodiging van het team van de Werkplaats DeGruyter op 1 maart 2016)

Met een estafette van activiteiten en met de werkplaats als verbinder gaan we op zoek naar de kansen, vragen en leemtes die er zijn. Hoe kijken ondernemers, onderwijs en overheden tegen de circonomie aan? Wat vinden stedenbouwkundigen, architecten en techneuten ervan? Is het nodig om nieuwe vormen van samenwerking te vinden? Werkplaats De Gruyter zoekt antwoorden en inspirerende voorbeelden in Brabant en daagt u uit om mee te doen. Samen kunnen we de ambities vergroten, op zoek naar ‘allemaal winnen’.

Dat doen we met een reeks conferenties onder de noemer ‘Brabant gaat circulair’. 

1. ONDERWIJS | De eerste bijeenkomst met de focus op onderwijs was in november 2015, in samenwerking met Fontys Hogescholen en Het Groene Brein ROOTS. 

2. OVERHEDEN | De tweede conferentie is op donderdagmiddag 31 maart 2016. Dan is het woord aan overheden en haken onderwijs en bedrijfsleven aan. Hoe gaan overheden om met de overgang naar de circulaire economie? Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? En wat adviseren de conferentiedeelnemers aan overheden om de ambitie voor een circonomie waar te maken?

3. BURGERS | De derde conferentie is op 21 april 2016, met de focus op burgers.

4. BEDRIJVEN | De vierde conferentie is op 26 mei 2016 met de focus op bedrijven.
5. ALLEMAAL WINNEN | In het najaar volgt een afsluitende conferentie.

Deelname aan de conferenties in de Werkplaats De Gruyter zijn gratis. Bij aanmelding wordt op uw komst gerekend! Dat kan via werkplaatsdegruyter@brabant.nl onder vermelding van ‘Brabant gaat circulair | overheden’ (betreft 31 maart 2016). Na aanmelding ontvangt u het programma.

Werkplaats De Gruyter | VIBA-Expo | Veemarktkade 8, ingang F, 52245222 AE ‘s‑Hertogenbosch | 06 55 68 69 84 | werkplaatsdegruyter@brabant.nl | www.werkplaatsdegruyter.nl | www.brabant.nl |).Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk
Paul Masselink nam 27 september 2015 afscheid van de provincie Noord-Brabant met het symposium ‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’. Met sprekers Rick Harwig (‘Energietransitie in de bredere context’) en Paul Masselink (‘Een gezonde leefomgeving en het energievraagstuk’).
Hun boodschap: onze kennis over de beschikbaarheid van traditionele energiebronnen met hun milieuproblemen en de stijgende energieprijzen, dwingt ons tot een fundamenteel andere aanpak van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. In 2050 zou het energie neutraal maken van de gebouwde omgeving en de gebouwenvoorraad afgerond moeten zijn. Dit vergt zeker bij het duurzaam en energie-nul renoveren van de bestaande woningvoorraad een integrale benadering. Dan is “in een keer goed” met een juiste afstemming tussen gebouw en installatie en tussen woning en woonomgeving de passende ambitie.
Op 7 januari 2016 gaf Paul een lezing bij het VIBA-Café onder de titel 'Het eerlijke verhaal over energie nul'.


Green Deal Groene Daken  > 'maatschappelijk verdienmodel' met  . 
. .

Geluksbrenger 'klavertje vier'Gebiedsontwikkeling

Het verlengd maaiveld (begroeide daken en gevels)
wordt structureel meegenomen bij gebiedsontwikkeling.
Mens centraal
De vraag naar meervoudig ruimtegebruik én functies, krijgt hoge prioriteit. De aanbodzijde speelt daarop in én zet zich in voor leefgoed en kwaliteit.
Leefgoed
Primair wordt ingezet op dynamische, klimaat-adaptieve daken. Dus op levende gebruiksdaken. Ook de vastgoedwereld wordt hierop uigedaagd.
Kwaliteit
Hoge kwaliteit van dakinterieur (systeem, structuur, water, lucht) en dakexterieur (daklandschap en biodiversiteit) is toekomstgericht voor mens, milieu en maatschappij.Werkplaats De Gruyter in het hart van VIBA-Expo

Initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit versterken van Noord-Brabant vinden en vonden een actieve broed- en werkplaats bij VIBA-Expo. Daar ontmoeten ondernemers, overheden, onderwijs, onderzoek en overige orgnisaties en burgers, ontmoeten elkaar. Dat is alle betrokken zodanig goed bevallen dat de activiteiten gecontinueerd, verbreed en verdiept gaan worden in de Werkplaats de Gruyter, gelocaliseer in VIBA-Expo, dat gevestigd is in De Gruyter Fabriek, Veemarktkade 8 (ingang F, 5224). Complexe problemen worden aangepakt en unieke oplossingen gecreeerd en uitgewerkt.
Wilt u meer weten ? Bezoek de website van de Werkplaats De Gruyter.

Waarom VIBA-Expo?


VIBA-Expo is voor u hét aanspreekpunt voor een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Mens, Milieu en Maatschappij) en toch betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen (1200 m2) presenteren zich zo'n honderd architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft.

OnzeService


Groepen krijgen op afspraak een begeleide rondleiding. In ons auditorium vinden cursussen, lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als Energiebesparing en Innovatief Groen. VIBA-Expo behartigt belangen van ondernemingen en organisaties die een gezonde en duurzame leefomgeving nastreven. Dat gebeurt met de expositie, beleidsbeinvloeding in (inter)nationale netwerken. VIBA-Expo kan en wil voor u een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, procesbegeleider en als proces- en of producttoetser.
Dit lespakket is ontwikkeld door GGD Hart voor Brabant, als onderdeel van het project Frisse Scholen.
Het lespakket is in iedere school-omgeving te gebruiken.
Alle lespakketten zijn op deze website in te zien en/of te downloaden. 

Dé opstap tot betaalbaar en duurzaam bouwen en wonen. 
- Zie ook Nieuwsbrief BrWo 
Subpagina''s (1): People - Planet - Profit