Waar staat VIBA-Expo voor?

Historie

De Stichting VIBA-Expo is op 27 januari 1995 opgericht om -op basis van de uitgangspunten van de vereniging VIBA (integrale benadering, bio-logica, voorzorg, natuur en ecologie)- een of meer bezoekerscentra te exploiteren én “voorts al hetgeen met vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Met als doel  het “realiseren van voorlichting en informatieactiviteiten door en ten behoeve van bedrijven, consumenten, overheden en instellingen werkzaam binnen het concept gezond, mens- en milieubewust bouwen, wonen en werken.”. N.B.: de citaten komen uit  statuten.

VIBA-Expo heeft in Den Bosch een van de grootste permanente exposities in Europa’s van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht voor zowel professionals, overheden als particulier consumenten. In twee grote hallen presenteren zich bijna 100 architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. Groepen kunnen op afspraak een begeleide rondleiding krijgen. In het auditorium vinden regelmatig lezingen en symposia plaats. Thematisch wordt ingespeeld op vernieuwende mogelijkheden als De Brabant Woning, Frisse Scholen, Innovatief Groen.
VIBA-Expo fungeert hierbij als neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft aan de doelgroepen.

Uitstekende ligging in Den Bosch

VIBA-Expo ligt op een unieke renovatieplaats in Den Bosch, vlak bij de onderwijsboulevard. Dat biedt kansen voor een intensieve wisselwerking.
Den Bosch kent diverse hoogstandjes zoals het kwaliteitsgebied Paleiskwartier en het op duurzaamheid excellerend bedrijventerrein Rietvelder Vutter. Ook de renovaties van de Willm II kazerne alsook de De Verkade Fabriek en De Gruyter Fabriek kunnen als voorbeeld dienen.
VIBA-Expo en Den Bosch kunnen dan ook heel wat voor elkaar betekenen. Bouwen, wonen, werken en recreëren vraagt -vanuit duurzame ontwikkelingsperspectief- aan steden om kennis delen, om onderlinge afspraken en om te leren van successen en mislukkingen.
In Den Bosch zetelt ook de ‘Provincie Noord-Brabant’, die al jaren voorop loopt in de duurzame ontwikkeling in Nederland.

Een wenkend perspectief

Voor de komende jaren wil VIBA-Expo hét aanspreekpunt zijn van een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen, werken en recreëren. Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Welzijn, Ecologie en Economie). Het bouwen, wonen, werken en recreëren moet daarbij betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk zijn. Momenteel zijn vooral renovatie, energiebesparing en participatie van burgers actueel. Bemoeienis van veel bedrijven en instellingen gebeurt grotendeels vanuit sectorale belangen. Een duurzame oplossing kan alleen het hoogste rendement halen met een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling, ontwerp tot uitvoering en nadien beheer. Dat vergt een andere manier van planvorming, investeren, financieren en organiseren. Daar ligt nu de ambitie van VIBA-Expo: uitbouw van zijn kenniscentrum tot een center of excellence van de duurzame ontwikkeling in bouwen, wonen, werken en recreëren.
VIBA-Expo kan en wil een verbindende schakel zijn voor de informatie-uitwisseling op het gebied van de duurzame ontwikkeling en zich beschikbaar stellen als procesinitiator, -begeleider en/of toetser.