Wat wordt verstaan onder Ruimtelijke Kwaliteit?

De ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening’ uit 1988 ziet de Ruimtelijke Kwaliteit als de optelsom Gebruikswaarden + Belevingswaarden + Toekomstwaarden. Dat is een breed scala van kwaliteitswaarden. 

De ‘Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening’ uit 2001 concretiseerde deze kwaliteitswaarden verwijzend naar Economische, Ecologische Sociale en Culturele waarden, c.q. belangen. Deze belangen zijn samen te vatten met de 3P’s (People, Planet en Profit), respectievelijk Sociaal-Culturele, Ecologische en Economische kapitalen/waarden/belangen.

Om te begrijpen wat bedoeld wordt met deze kwaliteitswaarden worden voorbeelden van deze waarden en beelden opgenomen in een Matrix Ruimtelijke Kwaliteit (WeRKparners); zie ook De Matrix Ruimtelijke Kwaliteit (RuimteMetToekomst):
 

 Gebruik Beleving  Toekomst
 People   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden
 Planet   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden
 Profit   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden   Waarden / Beelden

Duurzame Ontwikkeling krijgt kansen

De Gebouwde omgeving + Niet gebouwde omgeving (de natuur) vormen samen alle ruimte waarin wij verblijven. Daarmee wordt een werkelijk integrale afweging van Economische, Sociaal-Culturele en Ecologisch kapitalen pas goed mogelijk. Daarmee krijgt Duurzame Ontwikkeling pas echt kansen.

Ruimtelijke Kwaliteit, een speerpunt van provincie Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant is afgelopen jaren de ruimtelijke kwaliteit een speerpunt van het provinciale beleid. Vooral ook om Brabant verder te ontwikkelen als Europese topkennis- en innovatieregio. Het Brabants Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit (BERK) faciliteert het gesprek hierover en werkt aan ruimtelijke vraagstukken. Ingespeeld is daarbij op vele initiatieven, die van de provincie een financiële duw in de rug kregen. Dat gebeurde onder de noemer van het programma Mijn Mooi Brabant (MMB) van 2010 tot 2016. Eind 2015 de Werkplaats De Gruyter (WDG) een vervolg op het programma Mijn Mooi Brabant (zie ook Mijn Mooi Brabant geeft stokje door aan Werkplaats De Gruyter)).
Bijzondere aandacht geeft de provincie aan een multidisciplinaire interactie met het onderwijs. Een  groot aantal onderwijsinstellingen is betrokken bij de programma’s. Van middelbare scholen tot en met universiteiten. Minstens één dag in de week werken de studenten bij VIBA-Expo multidisciplinair aan- en voor de Werkplaats De Gruyter

Rol VIBA-Expo

VIBA-Expo was partner bij het Mijn Mooi Brabant programma en is vanaf 2016 partner van de Werkplaats De Gruyter. Meegedacht wordt met diverse initiatieven om Ruimtelijke Kwaliteit breder in de aandacht te krijgen bij Overheden, Ondernemers, Onderwijs & Onderzoek en Overige burgers.
VIBA-Expo was initiatiefnemer van het project Bruisende Spoorzone Den Bosch.
VIBA-Expo biedt met zijn faciliteiten een platform, c.q. broedplaats, c.q. werkplaats, voor betrokken initiatiefnemers en het onderwijs.