Op 3-9-2015 vond de kickstart plaats van medewerkers BIM, VIBA-Expo, MMB en 2 Avans afstudeerders, Lieke van den Heuvel en Chen Mao. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen is gekomen tot een ontwerp (opgemaakt en uitgewerkt door de afstudeerders). Gegeven de tijdsdruk is medio oktober 2015 de focus komen te liggen op de verbetering van de 2 huisjes aan de kade, waarmee fysieke uitvoering in de tijd haalbaar werd. Verwacht werd dat de beoogde verbetering een versnelde uitwerking en invulling van de vaarroute ’industriële erfgoed’ én de opvang van betrokken deelnemers, goed mogelijk maakte.
Lieke en Chen werkten daartoe aan een ‘Voorlopig Ontwerp Gruyterkade’ (formeel bij mail aangeboden op 17-11-2015). Hun voorstellen kregen eind oktober 2015 van alle betrokkenen een zeer enthousiast onthaal.

Kade DGF Ambitie en ambitie

Kade DGF Ambitie en ambitie